6,000,000 
9,000,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 Cành

Chậu hồ điệp khu vườn mùa xuân

2,100,000 
1,750,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 Cành

Chậu hồ điệp sắc thắm 5 cành

1,750,000 
6,000,000 
9,000,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 Cành

Chậu hồ điệp khu vườn mùa xuân

2,100,000 
1,750,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 Cành

Chậu hồ điệp sắc thắm 5 cành

1,750,000 
6,000,000 
9,000,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 Cành

Chậu hồ điệp khu vườn mùa xuân

2,100,000 
1,750,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 Cành

Chậu hồ điệp sắc thắm 5 cành

1,750,000