Showing 1–12 of 30 results

Lan Hồ Điệp 5-10 Cành

Chậu hồ điệp đa sắc 8 cành

Lan Hồ Điệp 5-10 Cành

Chậu hồ điệp đa sắc 9 cành

Lan Hồ Điệp 5-10 Cành

Chậu hồ điệp hồng 7 cành

Lan Hồ Điệp 5-10 Cành

Chậu hồ điệp tím 8 cành

Lan Hồ Điệp 5-10 Cành

Chậu hồ điệp trắng đốm 6 cành

Lan Hồ Điệp 5-10 Cành

Chậu hồ điệp trắng hội nghị

Lan Hồ Điệp 5-10 Cành

Chậu hồ điệp trắng phong thủy

Lan Hồ Điệp 5-10 Cành

Chậu hồ điệp trắng tinh khôi

Lan Hồ Điệp 5-10 Cành

Chậu hoa hồ điệp Tết